Högaborg

Vill du se huvuddelen av alla svenska groddjur på en och samma plats finns det få platser som slår Högaborg på fingrarna!

Naturvärden
Groddjuren tillhör de artgrupper som drabbats mest negativt, inte bara här utan i hela världen. Kring Högaborg har groddjuren gynnats med nya dammar och ett tillsatt naturreservat. Inte minst vår allra mest hotade groda, lökgrodan, trivs därför här. Andra sällsynta arter vid Högaborg är lövgroda, långbensgroda, klockgroda och större vattensalamander. Även strandpadda har setts och försök att plantera in grönfläckig padda har gjorts.

Grunda, solindränkta dammar i ett huvudsakligen öppet landskap med en del spridda buskage som skydd gynnar även andra organismer. Bra grodvatten är också alltid bra för trollsländor. Vid Högaborg är exempelvis den kraftiga smaragdflicksländan vanlig och den sällsynta och i Skåne endast lokalt förekommande pudrade kärrtrollsländan har setts.

Området har varit uppodlat och en del ytor har utgjort grustäkt. I de mer branta delarna häckar backsvala och sandödla kan hittas lapa sol.

Pudrad kärrtrollslända vid Högaborg.

Besökstips
Det finns flera dammar inom reservatet såväl som utanför. Trollsländor och sandödla ses bäst när det är varmt och soligt medan groddjuren, och särskilt de sällsyntare av dem, lättast hittas under natten. Det gäller åtminstone de som spelar då, som lökgroda och lövgroda.

Vägbeskrivning
Reservatet ligger söder om järnvägen några kilometer öster om Tomelilla. Om du kommer på väg 11 svänger du i östra delen av Tomelilla av söderut in på väg 1645, mot Ullstorp. Direkt efter du passerat järnvägen tar du av åt vänster, in på en mindre väg. Denna går delvis parallellt med järnvägen och efter lite kringelikrokar nås Högaborg. Parkera på anvisad plats, intill informationsskylt och övergång över stängslet.

Tänk på/notera
Delar av området är naturreservat, se på skyltar eller länsstyrelsens hemsida vilka eventuella lokala föreskrifter som kan gälla. Får betar inne i hagen så se till att ha koll på din hund eller lämna den utanför.

Läs mer
Länsstyrelsen
Tomelilla kommun

Text & bild Magnus Billqvist