Miljöval Skåne 2018

Efter en sommar med extremt torrt och hett väder finns det all anledning att förbereda sig för valdagen genom att undersöka var de olika partierna står när det gäller miljö-och klimatfrågor. Vi har därför ställt tio frågor till partierna i regionfullmäktige för att ta reda på vilka ambitioner de har bland annat när det gäller att skapa ett hållbart transportsystem. Läs frågorna här

Partierna fick inledningsvis svara på två öppna frågor om sina prioriteringar och förslag på miljöområdet. De följande åtta frågorna var konkreta förslag som partierna fick besvara med ja, nej eller vet ej. Vi redovisar svaren för alla frågor, men eftersom några partier slingrade sig på frågan om utbyggnad av E6 finns bara sju frågor med i summeringen av antal ja och nej.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet svarar ja till alla miljöförslag
Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställer sig bakom alla förslag till förstärkt miljöpolitik som vi tagit fram. I svaren på de öppna frågorna har Vänsterpartiet ett tydligt fokus på klimatutmaningen och på att de rikaste är de som i första hand ska minska sin miljöpåverkan. Miljöpartiet prioriterar också klimatet högst, men har även förslag för att minska utarmningen av den biologiska mångfalden och förorening av hav och vatten.

Alliansen bildar ett tätt mittfält
Liberalerna säger ja till 5 av våra miljöförslag, medan Kristdemokraterna och Centerpartiet säger ja till 4. Moderaterna säger ja till 3, men resonemanget bakom frågan om klimatskadliga subventioner visar att de troligen kommer att fortsätta rösta för indragna subventioner till flyg. Hade de tolkat frågan på samma sätt som övriga partier, dvs att subvention av färjetrafiken till Ven inte omfattas av frågan, hade de sannolikt också haft 4 ja.

Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna har lägst ambitioner
Socialdemokraterna svarar bara ja på två av frågorna, och Sverigedemokraterna endast på en. Sverigedemokraterna framhåller också att det är viktigare att minska kolkraften i Kina än att ta tag i utsläppsminskningar i Skåne.

Partiernas svar på våra miljöförslag

Klimatskadliga subventioner
Tre skånska partier, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, vill fortsätta ge klimatskadliga subventioner till flygplatser. Moderaterna är generellt skeptiska till subventioner och röstade tillsammans med Kristdemokraterna och Miljöpartiet för att avveckla stödet till Kristianstad Österlen Airport redan år 2017, men vill fortsätta stötta färjetrafiken till Ven. Liberalerna och Vänsterpartiet svarar att de vill avveckla klimatskadliga subventioner, men röstade för fortsatt stöd 2017.

Centerpartiet och Liberalerna menar att flygets problem i första hand bör lösas med bränslebyte, men bortser från att höghöjdseffekten gör att även förnybara bränslen ger stor klimatpåverkan om de används för flygtrafik.

Lånecyklar i Jojo-kortet
Miljöpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet är för att Skånetrafiken tillhandahåller lånecyklar i alla större skånska tätorter och att betalningen ska integreras med övrig kollektivtrafik. Kristdemokraterna anser att marknaden får lösa utbudet av lånecyklar. Moderaterna tycker att kommunerna bättre löser tillgången på cyklar med ser gärna att betalningen hanteras gemensamt med regionens kollektivtrafik. Centerpartiet har svårt att ta ställning och vill först utreda förutsättningarna ur tekniskt, juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Även Sverigedemokraterna tycker att det behövs mer information om de tekniska förutsättningarna innan de tar ställning. Socialdemokraterna svarar nej.

Cykelturism
Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är för att bygga ytterligare en nationell cykelled i öst-västlig riktning genom Skåne. Liberalerna vill bygga ut cykelvägnätet, men har inte avgjort vilka sträckor de prioriterar, och svarar därför vet ej. Kristdemokraterna tar inte ställning i frågan. Sverigedemokraterna svarar nej med motiveringen att järnvägar och vägar bör prioriteras högre. Socialdemokraterna svarar nej.

Fossilbränslefritt Skåne 2030
Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill anta ett mål om ett helt fossilbränslefritt energisystem i Skåne 2030. Liberalerna vill att Region Skåne ska ha ambitionen att bidra till ett klimatneutralt energisystem. Moderaterna anser att inget organ kan fatta beslut om ett sådant mål, utan att varje organisation måste svara för sin egen verksamhet. Övriga partier svarar nej.

Plast i haven
Samtliga partier är överens om att minska plastanvändningen och öka återvinningen av den plast som ändå används. Flera partier nämner plast i haven som en av de tre viktigaste miljöfrågorna att hantera under den kommande mandatperioden och föreslår strandstädning, åtgärder mot spridning av mikroplaster, med mera. Här kan vi förvänta oss betydande förbättringar de kommande åren.

Minska biltrafiken
Miljöpartiet och Vänsterpartiet är tydligt för att lösa situationen på E6 mellan Malmö och Helsingborg på annat sätt än med utbyggnad som ger mer plats för biltrafiken. I Miljöpartiets fall innebär det ett paket med flera spårsatsningar. Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna anser tydligt att nya filer för biltrafiken behöver byggas ut. Centerpartiet och Liberalerna vill bygga nya filer, men att dessa ska reserveras för ”klimatsmarta alternativ” respektive kollektivtrafik, vilket lämnar mer plats för biltrafik och inte är en lösning.

Kollektivtrafik för naturupplevelser
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet vill satsa på fler hållplatser och helgturer till naturområden i hela Skåne. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vill inte prioritera en sådan satsning på att möjliggöra fritidsresor med kollektivtrafik. Moderaterna vill att arbetet för bra kommunikationer på fritiden fortsätter, men svarar varken ja eller nej på grund av oro för tomma bussar.

Hållbar mat i Region Skånes verksamhet
Samtliga partier vill arbeta för miljöanpassning av maten som serveras i Region Skånes verksamhet, men de vill göra det på olika sätt. Alla vill minska matsvinnet, och att öka andelen mat som är både ekologisk och odlad i Sverige står också högt i kurs. Centerpartiet och Moderaterna är ensamma om att inte förorda ökad andel naturbeteskött. Miljöpartiet och Vänsterpartiet (och Moderaterna?) vill minska köttkonsumtionen.

Ladda ned översikt av partiernas inställning till våra miljöpolitiska förslag

Partiernas tre viktigaste miljöfrågor

Centerpartiet vill arbeta för en giftfri vardag
Regionalt anser Centerpartiet att det är viktigt att fokusera på klimatet, renare hav och vatten, samt giftfri vardag. Genom att utveckla och öka den skånska kollektivtrafiken i hela regionen vill partiet minska bilberoendet och utsläppen från skåningarnas resor. De vill minska utsläppen av läkemedelsrester och plaster till hav och vatten. Det är viktigt för partiet att Region Skåne tar på sig ledartröjan för en giftfri vardag.

”Kollektivtrafiken behöver stärkas i hela vår region för att öka möjligheterna för fler att kunna resa kollektivt.”

 

Kristdemokraterna värnar om hav och kust
De tre frågor som Kristdemokraterna vill fokusera på nästa mandatperiod är att minska kusterosionen, att förbättra havsmiljön i Östersjön och Öresund samt att minska spridningen av läkemedelsrester i naturen. För att uppnå detta vill partiet att bland annat att regionen ska minska plastanvändningen i den egna verksamheten, förhindra onödig antibiotikaförskrivning och förbättra insamling av ej förbrukade läkemedel.

”Region Skåne ska motverka onödig plastanvändning i sin verksamhet och föregå med gott exempel gentemot andra.”

 

Liberalerna vill bevara den biologiska mångfalden
Liberalerna ser klimatförändringar, miljösituationen i hav och vatten och bevarande av den biologiska mångfalden som de viktigaste miljöfrågorna under nästa mandatperiod. De vill minska utsläppen från industrin, energisektorn, transporter och jordbruket så att Parisavtalet kan hållas. De vill genomföra en rad insatser för att förhindra att till exempel plast och läkemedel sprids i våra vatten.

”Den biologiska mångfalden måste bevaras.”

 

Miljöpartiet vill att Skåne går före på klimatområdet
För Miljöpartiet är klimatet, den biologiska mångfalden och föroreningen av hav och vattendrag de viktigaste miljöfrågorna. De vill införa ett klimatpolitiskt ramverk som jämställer de klimatpolitiska målen med de ekonomiska. Genom klok och ekologisk upphandling vill de bidra till att rädda den biologiska mångfalden. För havets skull vill de bland annat arbeta med strandstädning och minskade utsläpp av mikroplaster och läkemedelsrester.

”Vi vill att Skåne går före på klimatområdet och visar att en lösning är möjlig.”

 

Moderaterna prioriterar klimatmålet
För Moderaterna är klimatpåverkande utsläpp det överskuggande miljöhotet, men de vill också minska belastningen på Östersjön och minska kusterosionen. Partiet vill förbättra luftkvaliteten i städerna. För att lösa detta vill de arbeta med marknadsekonomiska lösningar, teknikutveckling, internationella överenskommelser och kostnadseffektivitet.  De vill öka samarbetet inom Skåne och med staten för att minska erosionen av stränder.

”Vi är generellt skeptiska till subventioner… I synnerhet är vår uppfattning att flygplatser ska finansieras genom resenärerna.”

 

Socialdemokraterna vill modernisera kärnkraften
De tre frågor Socialdemokraterna vill satsa på är ett renare hav, minskade utsläpp av läkemedelsrester och modernisering av kärnkraften. För att uppnå detta vill de ha bättre rening i reningsverken, minskad användning av plastmaterial och högre krav på konstgräsplaner. De vill också förbättra villkoren för kärnkraftsindustrin.

”Ja till utbyggd kollektivtrafik, …, men en utbyggd E6:a är högsta prioritet m.h.t. trafikintensiteten, säkerheten och snabba kommunikationer med bil.”

 

Sverigedemokraterna vill minska utsläpp av kemikalier
De tre viktigaste miljöfrågorna för Sverigedemokraterna är att minska utsläpp av kemikalier, läkemedelsrester i avloppsvatten och utsläpp från sjöfart. Partiet vill öka forskningsinsatserna kring hur man får bort läkemedelsrester ur avloppsvatten och arbeta för att fler rederier går över till LNG (flytande gas) eller batteridrift.

”Vi ser gärna fler cykelvägar men de begränsade resurserna anser vi i första hand ska gå till [att] förbättra kollektivtrafiken och vägnätet.”

 

Vänsterpartiet vill tackla klimatkrisen
För att få ner klimatutsläppen från Skåne vill Vänsterpartiet bygga ut kollektivtrafiken, sänka biljettpriserna och snabba på omställningen till förnybar energi, bland annat genom att satsa på solenergi. De vill skynda på omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle bland annat genom att ta tag i problem i matproduktionen, transportsektorn och genom att minska användningen av engångsartiklar.

”Klimatkrisen kräver omfördelning och att de som står för mest utsläpp också bidrar mest till att vända trenden.”

Enkäten genomfördes i juni 2018 och riktades till partierna i regionfullmäktige, inte enskilda ledamöter.


Publicerad 6 aug 2018, uppdaterad 2018-08-24

Dela

Kommentera

One thought on “Miljöval Skåne 2018

Kommentering är stängd.