Granskning: Vilka partier i Skåne lovar mest för miljön?

Miljöval Skåne 2022

Efter en sommar där Europa plågats av uttorkade floder, dödliga värmeböljor och bränder finns det all anledning att förbereda sig för valdagen 2022 genom att undersöka var de olika partierna står när det gäller miljö- och klimatfrågor.

Vi har därför ställt tio frågor till partierna i regionfullmäktige för att ta reda på vilka ambitioner de har:

Sammanställning partienkät

Partierna fick inledningsvis svara fritt på vilka tre miljöfrågor de prioriterar och vilka förslag de vill driva på miljöområdet. Ett anmärkningsvärt resultat av undersökningen är att Sverigedemokraterna inte  presenterar ett enda förslag på miljöförbättringar inom regionens ansvarsområde. De följande åtta frågorna är konkreta förslag som partierna fått besvara med ja, nej eller vet ej. Vi har också följt upp hur partierna agerat under den gångna mandatperioden i några frågor som vi lyfte inför förra valet.

Våra politiska förslag på åtgärder för miljö och klimat: 

Fossilfritt Skåne
Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet förespråkar ett fossilfritt energisystem i Skåne till 2030. De tre högerpartierna svarar nej, fast med skilda motiveringar. Moderaterna pekar på att Region Skåne inte kan utlova löften i frågor de inte ansvarar över. Kristdemokraterna förespråkar “fossilfritt” snarare än “förnyelsebart” och vill värna om kärnkraften. Sverigedemokraterna poängterar att ett sådant mål skulle vara ett dyrt “plakatpolitiskt mål” utan märkbar effekt.

Klimatskadliga subventioner till flygplatser
Tre skånska partier, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, vill enligt enkäten fortsätta ge klimatskadliga subventioner till flygplatser. Endast Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna röstade dock för stöd till Kristianstad Österlen Airport år 2022, men det var tillräckligt för att förslaget skulle gå igenom i regionstyrelsen. Socialdemokraterna menar att flygplatser är viktiga för regional utveckling. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet, och Miljöpartiet, som inte hade rösträtt, meddelade i en protokollsanteckning att de röstat emot om de haft möjlighet.

Supercykelvägar i hela Skåne
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är positiva till att fatta beslut om en ny cykelvägsplan och därmed nya supercykelvägar. Dock kan Kristdemokraterna och Liberalerna inte exakt svara för antalet och placering av dessa. Även Moderaterna och Centerpartiet har en liknande syn, men har därför valt att svara vet ej. Sverigedemokraterna svarar nej på frågan, med motiveringen att de ser positivt på den planerade utbyggnaden av nya cykelvägar men att dessa satsningar är tillräckliga. Även Socialdemokraterna svarar nej, med motivering att detta beslut måste fattas tillsammans med kommunerna. 

Klimatneutralt sjukhus i Lund
De fem partierna Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet svarar ja på denna fråga, medan de tre högerpartierna Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna svarar nej. Partierna som svarar ja lägger särskild vikt vid klimatsmart byggande och ett energisnålt sjukhus. De resterande partierna poängterar att minskad tillgänglighet med bil i anslutning till ett sjukhus är anledningen till att de inte ser positivt på frågan.

Läkemedelsrester
Samtliga partier svarar ja förutom Sverigedemokraterna som svarade ”Vet ej”. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet ser allvarligt på frågan och menar att reningen från sjukhus bör stärkas tillsammans med andra åtgärder. Sverigedemokraterna håller med om att det är en viktig fråga men ifrågasätter om reningen sker effektivast vid sjukhusen eller vid de allmänna reningsverken. Även Kristdemokraterna anser frågan vara viktig men vill även se över läkemedelssvinnet. Liberalerna refererar endast till Skånes existerande läkemedelsstrategi, som inte innefattar några krav på rening i dagsläget och moderaterna lämnar ingen kommentar.  

Naturbaserat kustskydd
Samtliga partier som svarat är positiva till klimatanpassning genom att minska stranderosion längs Skånes kuster. Sverigedemokraterna är inte övertygade om att naturbaserade lösningar enligt Life Coast Adapt är bäst, och svarar därför vet ej.

Kollektivtrafik för naturupplevelser
Moderaterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ser positivt på frågan om fler hållplatser och helgturer till naturområden i Skåne. Endast Kristdemokraterna säger nej till frågan och hänvisar till att partiet vill göra “andra prioriteringar” inom kollektivtrafik. Resterande partier svarar vet ej. Oklarheten i frågan bland partierna grundar sig i att andra alternativ samt efterfrågan inte har undersökts. 

Hållbar mat i Region Skånes verksamhet
Enligt Region Skånes miljöredovisning 2021 har utsläppen av växthusgaser från maten som serveras i regionens verksamhet ökat, samtidigt som andelen ekologisk mat minskat markant. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna svarar trots detta nej på frågan om att arbeta för hållbar mat. Kristdemokraterna skriver dock att de vill arbeta för minskat matsvinn, och eventuellt ökad andel svekologisk mat (ekologisk mat producerad i Sverige). Centerpartiet svarar ja, med specificering att minskat matsvinn och ökad andel svekologiskt är viktigast för dem. Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet svarar ja på frågan. Av protokollet från regionstyrelsens sammanträde i maj 2022 framgår att Liberalerna då särskilt drev att maten ska vara säsongsanpassad med lågt klimatavtryck, samtidigt som Vänsterpartiet tryckte på för ekologisk mat och Miljöpartiet förordade ekologisk och närproducerad mat. Socialdemokraterna drev på för mat producerad i Skåne.

Partiernas egna miljö-hjärtefrågor och åtgärder: 

Vi gav varje parti möjligheten att lista deras tre egna mest prioriterade miljöproblem samt vilka åtgärder de vill sätta in för att tackla dessa.

Liberalerna
Liberalerna ser energifrågan och energieffektivisering som en prioritet och hänvisar till utbyggnad av kärnkraften, en halvering av elskatten samt upphäva elområdes-uppdelningen som åtgärd. Vidare vill Liberalerna satsa på utbyggnad av CCS-teknik (carbon capture & storage) samt en minskning av jungfrumaterial vid byggen och istället stärka den cirkulära ekonomin. Liberalerna vill även prioritera upprustning och utbyggnad av Skånes cykelleder.

Moderaterna
Moderaterna ser matsvinn, upphandlingar, kollektivtrafik och hemester-möjligheter som prioriterade frågor. Matsvinnet menar de kan minskas genom att erbjuda ett större utbud av rätter för patienter och upphandlingar ska göras med klimathänsyn. Moderaterna vill även att Skåneleden ska upprustas och kollektivtrafikens tillgänglighet ska ökas genom att sätta in fler bussar på landsbygden och införa en seniorrabatt.  

Centerpartiet
Centerpartiet vill prioritera klimatfrågor och däribland kusterosion men även frågan om exploatering av åkermark. Dessa utmaningar vill Centerpartiet möta genom att etablera ett nytt politiskt organ som genom stöd och beslutsfattning ska säkerställa Skånes klimatneutralitet 2030 samt verka för att öka den ekologiska hållbarheten i regionen. Vidare vill Centerpartiet att åkermarker ska prioriteras för livsmedelsproduktion och minska exploateringen för att öka Skånes självförsörjningsgraden.

Miljöpartiet
Miljöpartiet anser att klimatförändringar, biologisk mångfald och naturskydd är de viktigaste frågorna. Miljöpartiet vill se Skåne klimatneutralt år 2030 genom att ta fram en regional koldioxidbudget med tydliga delmål. Den biologiska mångfalden ska bevaras genom en strategisk plan med tydliga riktlinjer för prioritering av biologisk mångfald vid beslutsfattande. Till sist vill Miljöpartiet införa fler naturskyddsområden på land och i havet samt stoppa kalhyggen och restaurera fler våtmarker.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet anser klimatfrågor som de absolut mest akuta och viktigaste just nu där en minskning av koldioxidutsläpp, fossilberoende och biologisk mångfald är högst prioriterade. Även Vänsterpartiet vill se att region Skåne tar fram en koldioxidbudget, tillsammans med kommuner och företag i kombination med ökad solenergi (och andra förnybara källor) samt energieffektivisering för att kunna nå Parisavtalet. Vidare vill Vänsterpartiet att se sänkta priser för kollektivtrafiken samt föreslår flexibla hålplatser för ökad tillgänglighet.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna nämner endast två miljöproblem: Giftfri miljö, som de anser inte behöves ytterligare åtgärder för samt läkemedelsrester i avloppsvattnet där de vill se fortsatt forskning om avloppsrening.

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna vill minska mat- och läkemedelssvinnet i sjukhusen, stärka kollektivtrafiken på landsbygden och verka för utbyggnaden av fossilfria energikällor i södra Sverige. De menar att alla sjukhus bör se svinn som en prioritet, att plusresor bör utvidgas samt att investeringar och stöd till företag inom den fossilfria energisektorn bör utvidgas.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna nämner endast ett problem vilket är utsläppen av växthusgaser från regionens verksamheter. Utöver att minska utsläppen vill de kompensera utsläpp med negativa utsläpp eller koldioxidupptagning, minimera användningen av engångsprodukter i plast samt anta en handlingsplan för att Skåne ska bli främst på förnybar elproduktion 2030. Socialdemokraternas svar inkom efter deadline. Därmed har vi uppdaterat sidan efteråt med deras svar.

Läs hela partienkäten 2022 här

Inlägg i Sydsvenskan
Läs vårt debattinlägg i Sydsvenskan / 30 aug: Valet till regionfullmäktige har stor betydelse för miljön och klimatet.”

Kontakt:
Linda Birkedal / Ordförande Naturskyddsföreningen i Skåne / linda.birkedal@naturskyddsforeningen.se

Josefine Friberg / Klimatkoordinator / josefine.friberg@naturskyddsforeningen.se

Dela

Kommentera

One thought on “Granskning: Vilka partier i Skåne lovar mest för miljön?

Kommentering är stängd.