Riskfyllt arv efter Barsebäcksverket

Barsebäcks kärnkraftverk. Foto: Olle Nordell

Barsebäcksverket har lämnat flera olika typer av radioaktivt avfall efter sig. Risken är att ett alltför kortsiktigt tidsperspektiv kommer att innebära fara för människors hälsa och säkerhet. Naturskyddsföreningen i Skåne har därför ansökt om medlemskap i Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning (MKG).  Tidigare i veckan beviljades medlemskap i föreningen.

Sedan Barsebäcksverket stängdes har det mest riskabla avfallet, det använda kärnbränslet, flyttats från Skåne. Detta avfall måste förvaras på ett säkert sätt i 100 000 år. I höst inleds domstolsförhandlingar för att pröva om det planerade slutförvaret uppfyller de krav som finns i strålskyddslagstiftningen och miljöbalken.

– Vi anser inte att den föreslagna metoden, att förvara det använda kärnbränslet i kopparkapslar inbäddade i lera, är tillräckligt säker, säger Linda Birkedal, ordförande för Naturskyddsföreningen i Skåne. Istället borde metoden att deponera avfallet i djupa borrhål utredas bättre.

Kvar i Skåne finns bland annat gamla reaktordelar, som förvaras i ett mellanlager i Kävlinge kommun. Denna tillfälliga lösning kommer att gälla för lång tid framöver, eftersom den nuvarande planen är att börja designa ett slutförvar först under 2040-talet. Fram till dess kommer ytterligare radioaktivt avfall med likartad sammansättning att produceras.

Trots att kärnkraftverkens ägare annonserat att flera reaktorer ska avvecklas de närmsta åren har inte den avgift som ska användas till att bekosta omhändertagande av det radioaktiva avfallet anpassats till den förkortade livslängden. Inte heller har riksdagen skyndat på tidtabellen för när det ska finnas ett förslag på hur de radioaktiva reaktorskrotet ska förvaras.

– Det är mer än välkommet att flera kärnreaktorer nu är på väg att följa Barsebäcksverket i graven, säger Linda Birkedal, ordförande för Naturskyddsföreningen i Skåne, men avvecklingen får inte leda till att vi slarvar med att skydda människor från radioaktivt avfall, varken nu eller i framtiden.

Som medlem i MKG vill Naturskyddsföreningen i Skåne dels verka för ett säkert omhändertagande av det använda kärnbränslet, dels påskynda arbetet med ett slutförvar för skrotade reaktorer och liknande avfall.

/Naturskyddsföreningen i Skåne
Kontakt: Linda Birkedal 0705-303686